develop own website

Studium Wiary / Szkoła Katechetów Parafialnych

STUDIUM WIARY
Szkoła Katechetów Parafialnych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

pod patronatem
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Idea Studium / Szkoły

Studium Wiary skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).


W Studium można uczestniczyć:

- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);

- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

- w ramach formacji do diakonatu stałego w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.


UWAGA: kandydaci na katechetów parafialnych powinni omówić tę sprawę z proboszczem, zaś kandydatów do diakonatu stałego na studium kieruje dyrektor OFDSAK.


Organizacja i nadzór merytoryczny:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta)

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: ks. Grzegorz Strzelczyk)


Patronat:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Historia:

Pierwsza edycja Studium / Szkoły rozpoczęła się w Katowicach w lutym 2017 (ponad 80 osób). Trwa drugi semestr tej edycji.Studium jest realizacją postanowień II Synodu Archidiecezji Katowickiej, który zaleca tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich oraz tak opisuje ideę katechetów parafialnych:


267. Zarządza się powołanie Archidiecezjalnej Szkoły Katechetów Parafialnych celem przygotowania osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafii . Do zadań katechetów parafialnych należą: 

a. wspieranie prezbiterów i diakonów w formacji wiernych;

b. pomoc w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka;

c. pomoc w katechezie rodziców dzieci przed i po przyjęciu pierwszej komunii świętej;

d. uczestnictwo w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania oraz w katechezie dla rodziców i świadków;

e. pomoc duszpasterzom w bliższym przygotowaniu młodzieży szkół średnich (ponadgimnazjalnych) do małżeństwa;

f. uczestnictwo w animowaniu i prowadzeniu grup parafialnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych, pomoc w rekolekcjach zamkniętych.

PROGRAM  I  ORGANIZACJA

Studium obejmuje cztery semestry po 120 godzin w każdym (zajęcia w piątki i soboty, 10 weekendów w semestrze).


W ramach przygotowania do posługi katechety parafialnego wymaganych będzie 80 godzin – chodzi o wszystkie zajęcia, które będą się odbywać w soboty – piątkowe będą miały charakter uzupełniający.


Studium będzie się zaczynać zawsze w semestrze wiosennym (luty)

- w latach nieparzystych w Katowicach

w latach parzystych w Rybniku

(warto wziąć to pod uwagę planując uczestnictwo).


Program w skrócie (szczegółowy program niżej):

Pierwszy semestr:

budowanie podstaw (wiara i objawienie, historia teologii i instytucji Kościoła, wprowadzenie do lektury Pisma Świętego i do teologii ksiąg Starego Testamentu oraz do historii filozofii i jej oddziaływania na chrześcijaństwo).

Drugi semestr:

Nowy Testament i główne treści wiary (dogmatyka).

Trzeci semestr:

moralność chrześcijańska, bioetyka, katolicka nauka społeczna, wprowadzenie do liturgii i prawa kościelnego.

Czwarty semestr:

liturgia Eucharystii i innych sakramentów, duchowość chrześcijańska (oraz praktyczne przygotowanie do pracy z grupami w katechezie parafialnej).


W każdym semestrze odbywać się będzie 10 spotkań (2 lub 3 w miesiącu):

4 godziny lekcyjne w piątek, w godzinach 18.00-21.15

8 godzin lekcyjnych w sobotę (z czasem na Eucharystię i przerwą obiadową):

      9.00-10.30; 10.45-12.15

      12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

      13.30-15.00; 15.15-16.45


NAGRANIA

Wszystkie zajęcia są rejestrowane - uczestnicy uzyskują dostęp do nagrań (audio i video).


KOSZTY

Koszty organizacji studium (wykładowcy + sale + drobne wydatki organizacyjne) wynosić będą ok. 3-4 zł. od osoby za godzinę (w zależności od ilości osób, które wezmą udział – im więcej, tym taniej), czyli maksymalnie osoba/semestr 480 zł.

Nie zamierzamy „sprzedawać usługi edukacyjnej” – będziemy prosić o złożenie ofiary w wysokości zbliżonej do kosztów (jeśli kogoś nie będzie stać – też może uczestniczyć, ofiarując, ile może; liczymy, że ci, których stać, ofiarują więcej i wesprą innych). Ofiarę będzie można złożyć:

- na miejscu (za całość semestru lub w dowolnych ratach);

- przelewem na konto Archidiecezji Katowickiej (darowizna z możliwością odpisu, więcej tutaj);

        Archidiecezja Katowicka

        BNP Paribas 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003

        w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Szkoła Katechetów Parafialnych”


SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM

Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą „E”, kursywą zaznaczone są moduły nieobowiązkowe (odbywające się w piątki). 


ROK 1 SEMESTR 1

Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna: wiara, objawienie, wiarygodność chrześcijaństwa) - 12 godzin

Zarys historii filozofii - 20 godzin - E

Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie? - 8 godzin

Pismo Święte jako słowo Boże - 8 godzin

Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia - 28 godzin - E

Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST - 8 godzin

Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa - 8 godzin

Historia teologii i instytucji Kościoła - 20 godzin - E

Historia Kościoła w Polsce - 8 godzin


ROK 1 SEMESTR 2

Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostol-skich - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych - 8 godzin

Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba - 8 godzin

Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT - 8 godzin

Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia) - 16 godzin - E

Dogmatyka: Bóg dla nas (soteriologia, charytologia) - 8 godzin - E

Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia) - 12 godzin - E

Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia) - 12 godzin - E

Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie itd.) 24


ROK 2 SEMESTR 1 

Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) - 12 godzin - E

Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) - 24 godzin - E

Rachunek sumienia - 4 godziny

Bioetyka - 16 godzin

Katolicka nauka społeczna - 16 godzin

Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego - 8 godzin

Elementy prawa kanonicznego - 20 godzin - E

Liturgika fundamentalna - 8 godzin

Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii - 12 godzin


ROK 2 SEMESTR 2 

Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia) - 12 godzin - E

Liturgia sakramentów - 4 godziny

Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne – rozwój i formy - 16 godzin - E

Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia) - 12  godzin - E

Duchowość: przegląd szkół duchowości - 12 godzin

Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy) - 12 godzin - E

Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy) - 8 godzin - E

Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia) - 8 godzin - E

Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi) - 12 godzin - E

Elementy dydaktyki - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: samoświadomość w komunikacji - 8 godzin

Warsztaty katechetyczne: animacja posługi charytatywnej - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: przygotowanie do małżeństwa - 8 godzin


Edycja Katowice

początek: luty w latach nieparzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18

Trwa drugi semestr studium


Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45Terminy w semestrze trzecim (semestr letni roku akademickiego 2017/2018):

23-24.02.2018

9-10.03.2018

16-17.03.2018

13-14.04.2018

20-21.04.2018

11-12.05.2018

18-19.05.2018

25-26.05.2018

15-16.06.2018

22-23.06.2018


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018  (prosimy o zgłoszenia przez e-mail)


23-24.02

     o. Marek Blaza SJ, Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii

     Monika Gwóźdź, Elementy prawa kanonicznego [1]

     ks. Ryszard Skowronek, Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) [1]

9-10.03

     o. Marek Blaza SJ, Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii

     Monika Gwóźdź, Elementy prawa kanonicznego [2]

     ks. Ryszard Skowronek, Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) [2]

16-17.03

     ks. Arkadiusz Wuwer, Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego

     ks. Rafał Skitek, Katolicka nauka społeczna [1]

     ks. Ryszard Skowronek, Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) [3]

13-14.04

     ks. Arkadiusz Wuwer, Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego

     Monika Gwóźdź, Elementy prawa kanonicznego [3]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [1]

20-21.04

     ks. Witold Kania, Bioetyka

     Monika Gwóźdź, Elementy prawa kanonicznego [4]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [2]

11-12.05

     ks. Witold Kania, Bioetyka

     Monika Gwóźdź, Elementy prawa kanonicznego [5]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [3]

18-19.05

     ks. Krzysztof Goik, Rachunek sumienia

     ks. Rafał Skitek, Katolicka nauka społeczna [2]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [4]

25-26.05

     Zbigniew Nosowski, Judaizm + ks. Grzegorz Wita, Religiologia 

     ks. Rafał Skitek, Katolicka nauka społeczna [3]

     ks. Grzegorz Strzelczyk, Liturgika fundamentalna [1]

15-16.06

     ks. Witold Kania, Bioetyka

     ks. Rafał Skitek, Katolicka nauka społeczna [4]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [5]

22-23.06

     ks. Witold Kania, Bioetyka

     ks. Grzegorz Strzelczyk, Liturgika fundamentalna [2]

     Ewa Szwarczyńska, Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) [6]Edycja Rybnik

początek: luty w latach parzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22
(uwaga: pracownicy Zespołu mają wolny wstęp na wszystkie zajęcia)Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45

Terminy w pierwszym semestrze (semestr letni roku akademickiego 2017/2018):

23-24.02

9-10.03

16-17.03

13-14.04

20-21.04

11-12.05

18-19.05

25-26.05

15-16.06

22-23.06


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018 (prosimy o zgłoszenia przez e-mail)


Harmonogram zajęć

23-24.02.2018

     piątek, 18.00-21.15 Monika Czarnuch-Sodzawiczny, Pismo Święte jako słowo Boże [1]

     sobota 9.00-12.15 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [1]

     sobota, 13.30-16.45 Michał Kapias, Zarys historii filozofii [1]

9-10.03

     piątek, 18.00-21.15 ks. Grzegorz Strzelczyk, Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa [1]

     sobota 9.00-12.15 ks. Grzegorz Strzelczyk, Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna) [1]

     sobota, 13.30-16.45 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [2]

16-17.03

     piątek, 18.00-21.15 Monika Czarnuch-Sodzawiczny, Pismo Święte jako słowo Boże [2]

     sobota 9.00-12.15 Michał Kapias, Zarys historii filozofii [2]

     sobota, 13.30-16.45 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [3]

13-14.04

     piątek, 18.00-21.15 ks. Grzegorz Strzelczyk, Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa [2]

     sobota 9.00-12.15 Michał Kapias, Zarys historii filozofii [3]

     sobota, 13.30-16.45 ks. Grzegorz Strzelczyk, Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna) [2]

20-21.04

     piątek, 18.00-21.15 Aleksander Bańka, Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie? [1]

     sobota 9.00-12.15 Michał Kapias, Zarys historii filozofii [4]

     sobota, 13.30-16.45 ks. Grzegorz Strzelczyk, Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna) [3]

11-12.05

     piątek, 18.00-21.15 (4 godziny) Aleksander Bańka, Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie? [2]

     sobota 9.00-12.15 Magdalena Jóźwik, Historia teologii i instytucji Kościoła [1]

     sobota, 13.30-16.45 Michał Kapias, Zarys historii filozofii [5]

18-19.05

     piątek, 18.00-21.15 ks. Maciej Basiuk, Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST [1]

     sobota 9.00-12.15 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [4]

     sobota, 13.30-16.45 Magdalena Jóźwik, Historia teologii i instytucji Kościoła [2]

25-26.05

     piątek, 18.00-21.15 ks. Maciej Basiuk, Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST [2]

     sobota 9.00-12.15 Magdalena Jóźwik, Historia teologii i instytucji Kościoła [3]

     sobota, 13.30-16.45 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [5]

15-16.06

     piątek, 18.00-21.15 Joanna Pakuza, Historia Kościoła w Polsce [1]

     sobota 9.00-12.15 Magdalena Jóźwik, Historia teologii i instytucji Kościoła [4]

     sobota, 13.30-16.45 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [6]

22-23.06

     piątek, 18.00-21.15 Joanna Pakuza, Historia Kościoła w Polsce [2]

     sobota 9.00-12.15 Magdalena Jóźwik, Historia teologii i instytucji Kościoła [5]

     sobota, 13.30-16.45 Maria Miduch, Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia [7]


ZAPISY

Osoby zapisujące się prosimy o podawanie następujących informacji:
- imię i nazwisko, parafia (diecezja), preferowany sposób kontaktu (e-mail, tel., poczta tradycyjna),
- chęć uczestniczenia w całości lub części [jeśli części, to jakiej?],
- chęć zaliczania przedmiotów obowiązkowych w ramach Szkoły Katechetów Parafialnych oraz otrzymania dyplomu ukończenia Szkoły. 

Odliczamy do końca zapisów...

Najbliższa edycja Studium / Szkoły rozpocznie się
w Rybniku 23 lutego 2018.
Zgłoszenia będziemy przyjmować
do 15 lutego 2018 (albo do zapełnienia 100 miejsc).

Można się zgłaszać:
- przez e-mail: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
- przez telefon: 519546012
- pocztą tradycyjną na adres:
Szkoła Katechetów Parafialnych (Centrum Formacji),
Kuria Metropolitalna w Katowicach,
skr. poczt. 206, 40-950 Katowice
- przez formularz obok.

ZGŁOŚ SIĘ!

Aktualności

z Facebooka