html website templates

Studium Wiary / Szkoła Katechetów Parafialnych

STUDIUM WIARY
Szkoła Katechetów Parafialnych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

pod patronatem
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Idea Studium / Szkoły

Studium Wiary skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).


W Studium można uczestniczyć:

- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);

- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

- w ramach formacji do diakonatu stałego w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.


UWAGA: kandydaci na katechetów parafialnych powinni omówić tę sprawę z proboszczem, zaś kandydatów do diakonatu stałego na studium kieruje dyrektor OFDSAK.


Organizacja i nadzór merytoryczny:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta)

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: ks. Grzegorz Strzelczyk)


Patronat:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Historia:

Pierwsza edycja Studium / Szkoły rozpoczęła się w Katowicach w lutym 2017 (ponad 80 osób). Trwa drugi semestr tej edycji.Studium jest realizacją postanowień II Synodu Archidiecezji Katowickiej, który zaleca tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich oraz tak opisuje ideę katechetów parafialnych:


267. Zarządza się powołanie Archidiecezjalnej Szkoły Katechetów Parafialnych celem przygotowania osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafii . Do zadań katechetów parafialnych należą: 

a. wspieranie prezbiterów i diakonów w formacji wiernych;

b. pomoc w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka;

c. pomoc w katechezie rodziców dzieci przed i po przyjęciu pierwszej komunii świętej;

d. uczestnictwo w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania oraz w katechezie dla rodziców i świadków;

e. pomoc duszpasterzom w bliższym przygotowaniu młodzieży szkół średnich (ponadgimnazjalnych) do małżeństwa;

f. uczestnictwo w animowaniu i prowadzeniu grup parafialnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych, pomoc w rekolekcjach zamkniętych.

PROGRAM  I  ORGANIZACJA

Studium obejmuje cztery semestry po 120 godzin w każdym (zajęcia w piątki i soboty, 10 weekendów w semestrze).


W ramach przygotowania do posługi katechety parafialnego wymaganych będzie 80 godzin – chodzi o wszystkie zajęcia, które będą się odbywać w soboty – piątkowe będą miały charakter uzupełniający.


Studium będzie się zaczynać zawsze w semestrze wiosennym (luty)

- w latach nieparzystych w Katowicach

w latach parzystych w Rybniku

(warto wziąć to pod uwagę planując uczestnictwo).


Program w skrócie (szczegółowy program niżej):

Pierwszy semestr:

budowanie podstaw (wiara i objawienie, historia teologii i instytucji Kościoła, wprowadzenie do lektury Pisma Świętego i do teologii ksiąg Starego Testamentu oraz do historii filozofii i jej oddziaływania na chrześcijaństwo).

Drugi semestr:

Nowy Testament i główne treści wiary (dogmatyka).

Trzeci semestr:

moralność chrześcijańska, bioetyka, katolicka nauka społeczna, wprowadzenie do liturgii i prawa kościelnego.

Czwarty semestr:

liturgia Eucharystii i innych sakramentów, duchowość chrześcijańska (oraz praktyczne przygotowanie do pracy z grupami w katechezie parafialnej).


W każdym semestrze odbywać się będzie 10 spotkań (2 lub 3 w miesiącu):

4 godziny lekcyjne w piątek, w godzinach 18.00-21.15

8 godzin lekcyjnych w sobotę (z czasem na Eucharystię i przerwą obiadową):

      9.00-10.30; 10.45-12.15

      12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

      13.30-15.00; 15.15-16.45


NAGRANIA

Wszystkie zajęcia są rejestrowane - uczestnicy uzyskują dostęp do nagrań (audio i video).


KOSZTY

Koszty organizacji studium (wykładowcy + sale + drobne wydatki organizacyjne) wynosić będą ok. 3-4 zł. od osoby za godzinę (w zależności od ilości osób, które wezmą udział – im więcej, tym taniej), czyli maksymalnie osoba/semestr 480 zł.

Nie zamierzamy „sprzedawać usługi edukacyjnej” – będziemy prosić o złożenie ofiary w wysokości zbliżonej do kosztów (jeśli kogoś nie będzie stać – też może uczestniczyć, ofiarując, ile może; liczymy, że ci, których stać, ofiarują więcej i wesprą innych). Ofiarę będzie można złożyć:

- na miejscu (za całość semestru lub w dowolnych ratach);

- przelewem na konto Archidiecezji Katowickiej (darowizna z możliwością odpisu, więcej tutaj);

        Archidiecezja Katowicka

        BNP Paribas 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003

        w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Szkoła Katechetów Parafialnych”


SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM

Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą „E”, kursywą zaznaczone są moduły nieobowiązkowe (odbywające się w piątki). 


ROK 1 SEMESTR 1

Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna: wiara, objawienie, wiarygodność chrześcijaństwa) - 12 godzin

Zarys historii filozofii - 20 godzin - E

Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie? - 8 godzin

Pismo Święte jako słowo Boże - 8 godzin

Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia - 28 godzin - E

Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST - 8 godzin

Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa - 8 godzin

Historia teologii i instytucji Kościoła - 20 godzin - E

Historia Kościoła w Polsce - 8 godzin


ROK 1 SEMESTR 2

Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostol-skich - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych - 8 godzin

Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba - 8 godzin

Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT - 8 godzin

Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia) - 16 godzin - E

Dogmatyka: Bóg dla nas (soteriologia, charytologia) - 8 godzin - E

Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia) - 12 godzin - E

Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia) - 12 godzin - E

Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie itd.) 24


ROK 2 SEMESTR 1 

Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) - 12 godzin - E

Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) - 24 godzin - E

Rachunek sumienia - 4 godziny

Bioetyka - 16 godzin

Katolicka nauka społeczna - 16 godzin

Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego - 8 godzin

Elementy prawa kanonicznego - 20 godzin - E

Liturgika fundamentalna - 8 godzin

Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii - 12 godzin


ROK 2 SEMESTR 2 

Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia) - 12 godzin - E

Liturgia sakramentów - 4 godziny

Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne – rozwój i formy - 16 godzin - E

Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia) - 12  godzin - E

Duchowość: przegląd szkół duchowości - 12 godzin

Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy) - 12 godzin - E

Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy) - 8 godzin - E

Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia) - 8 godzin - E

Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi) - 12 godzin - E

Elementy dydaktyki - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: samoświadomość w komunikacji - 8 godzin

Warsztaty katechetyczne: animacja posługi charytatywnej - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: przygotowanie do małżeństwa - 8 godzin


Edycja Katowice

początek: luty w latach nieparzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18

Trwa drugi semestr studium


Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45Terminy w semestrze czwartym (semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019):

5-6.10.2018

12-13.10.2018

26-27.10.2018

9-10.11.2018

23-24.11.2018

30.11 – 01.12

4-5.01.2019

11-12.01.2019

1-2.02.2019

8-9.02.2019


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018  (prosimy o zgłoszenia przez e-mail)

Edycja Rybnik

początek: luty w latach parzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22
(uwaga: pracownicy Zespołu mają wolny wstęp na wszystkie zajęcia)Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45


Terminy w drugim semestrze  (semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019):

5-6.10.2018

12-13.10.2018

26-27.10.2018

9-10.11.2018

23-24.11.2018

30.11 – 01.12

4-5.01.2019

11-12.01.2019

1-2.02.2019

8-9.02.2019


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018 (prosimy o zgłoszenia przez e-mail)
ZAPISY

UWAGA: Najbliższa edycja Studium / Szkoły rozpocznie się w Katowicach w lutym 2019.
Zgłoszenia będziemy przyjmować od grudnia 2018

Aktualności

z Facebooka